Privacy Statement

Fred Steinvoort, tevens handelende onder de naam DoctorCrash, gevestigd aan Zeeburgerdijk 72-2 1094 AG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

DoctorCrash
Zeeburgerdijk 72-2
1094 AG Amsterdam
+31624169778
www.doctorcrash.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DoctorCrash verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Gegevens over uw activiteiten op onze website

In geval wij diensten aan u verlenen vermelden in overleg uw bedrijfsnaam als klant op onze website. Indien u bezwaar hebt tegen deze vermelding zullen wij de vermelding op eerste verzoek verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@doctorcrah.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DoctorCrash verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verrichten van diensten aan u
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– DoctorCrash verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DoctorCrash kan besluiten nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DoctorCrash) tussen zit.
DoctorCrash gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Microsoft Windows
– Mac OS
– Google Android
– Apple IOS
– Google Chrome
– Team Viewer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DoctorCrash bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Voor administratieve en fiscale doelen worden uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar na aan levering en na einde van de dienstverlening bewaard voor zover nodig voor de fiscale en administratieve doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

DoctorCrash verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

– Cookies of vergelijkbare technieken. DoctorCrash gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DoctorCrash en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doctorcrah.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
DoctorCrash wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DoctorCrash neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@doctorcrah.nl. DoctorCrash heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via de mail beveiligd
– Data veilig op NAS (Network Attached Storage)

Datum: 01-09-2018